Mantelzorg en werk

Missie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

Eén op de vijf werkenden heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs één op de vier. Bijna 40% van hen voelt zich (zwaar) overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken is een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Iedere situatie is anders en vraagt dus ook om een andere oplossing. De uitdaging is te onderzoeken wat u op het werk kan helpen om te zorgen voor die goede balans.

Er zijn drie wettelijke regelingen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken:

  • kortdurend zorgverlof
  • langdurig zorgverlof
  • calamiteitenverlof

Kortdurend en langdurend zorgverlof
Wanneer u moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit uw sociale omgeving, kunt u gebruik maken van zorgverlof.

Het kan zijn dat er in de CAO waar u onder valt specifieke afspraken staan over deze regelingen. In dat geval gelden die afspraken.

Meer informatie over de regelingen voor zorgverlof vindt u hier.

Calamiteitenverlof
Als u onverwacht direct vrij moet zijn, kunt u gebruik maken van het calamiteitenverlof. Het gaat dan om spoedeisende, onvoorziene omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Maatwerk
Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn deze verlofregelingen vaak onvoldoende. Er zijn dan aanvullende afspraken nodig.

Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De zogenoemde maatwerkoplossingen. Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken kunnen regelen of tussendoor een uurtje weg kunnen. 

Om tot maatwerk te komen gaat u met uw leidinggevende in gesprek. Bereid dit gesprek goed voor en probeer u ook te verplaatsen in de belangen van de werkgever.

Meer tips en informatie over (de voorbereiding van) het gesprek met uw leidinggevende vindt u op de site mantelzorgpower.nl

Financiële mogelijkheden
Als u voor iemand zorgt, verandert er vaak financieel van alles. Misschien gaat u minder werken en krijgt u te maken met minder inkomsten. Ook kunnen er extra uitgaven zijn zoals bijvoorbeeld reiskosten of extra zorgkosten zoals de eigen bijdragen. 

Allerlei wetten en regelingen beïnvloeden uw financiële situatie. Hieronder staan de belangrijkste op een rij:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

MantelzorgNL brengt elk jaar een zakboekje uit met een overzicht van regelingen die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie. Van WMO, PGB tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije schenkingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo voor bijvoorbeeld vervanging van zorg.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

  • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
  • reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
  • behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
  • eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)
  • zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De zorg wordt meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Ook vergoeden zorgverzekeraars zorg en hulp bij mantelzorg. Zo vergoedt de basisverzekering psychologische hulp en ergotherapie (maximaal tien uur). Aanvullende verzekeringen vergoeden steeds vaker hulp bij regeltaken van een zelfstandige mantelzorgmakelaar, maar ook cursussen zoals mindfulness, vervangende zorg (respijt) en mantelzorgarrangementen om er alleen of samen tussenuit te gaan.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz. 

Kijk voor meer informatie op de site regelhulp.nl

Jeugdwet

Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Uw gemeente kan u hierbij helpen, maar ga altijd eerst bij uw huisarts langs.

Kijk op de website van de rijksoverheid of kijk op regelhulp.nl

Collectieve zorgverzekering via de gemeente

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de Gemeentepolis wellicht interessant voor u. De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. Het bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen. De premie is voordelig omdat gemeenten meestal een extra bijdrage geven en men van de zorgverzekeraar korting ontvangt.

Kijk voor wat uw gemeente aanbiedt op www.gezondverzekerd.nl.

Tegemoetkomingen chronisch zieken

Heeft degene waarvoor u zorgt hoge zorgkosten door een chronische ziekte? Dan zijn er regelingen die helpen deze kosten te betalen. U kan zorgtoeslag aanvragen, sommige ziektekosten aftrekken van de inkomstenbelasting etc. Op de site van de rijksoverheid staat alles op een rij.

Mantelzorgwaardering

Om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet geven sommige gemeenten een zogenaamde Mantelzorgwaardering. Het is afhankelijk van de gemeente wat dit inhoudt en hoe u het aan kunt vragen.