Professionals

Conferentie - Webinar

GGZ campagne Zwijndrecht

 

Conferentie “Psychisch kwetsbaren en hun naasten” voor professionals.   

We kunnen terugkijken op een mooie conferentie. De conferentie “psychisch kwetsbaren en hun naasten” op 18 april was een groot succes!

Ruim 100 professionals waren aanwezig om te zien hoe een actrice in de huid kroop van Julia, een fictieve mantelzorger. Zij verwoordde hoe het is om mantelzorger te zijn van een zoon met autisme en een partner met depressies. De reacties van de professionals waren zonder uitzondering positief. Julia werd als indrukwekkend en inzicht gevend ervaren. Na een korte pauze gingen de professionals in groepen uiteen en werd in elke groep een ander thema besproken. De thema’s volgden uit de ondersteuningsbehoeften van Julia. Een denktank gaat met de uitkomsten van deze ochtend aan de slag. De intentie is om stappen te maken in de ondersteuning van mantelzorgers en hun naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wordt vervolgd! 

De kracht van het onzichtbare netwerk
Achter ieder psychisch kwetsbaar persoon zit een belangrijk netwerk van naasten, ook al zijn zij niet altijd in beeld. Denk aan de partner, het gezin, familieleden en vrienden, maar ook leden van het buurthuis, of de sportvereniging. Soms heeft iemand professionele ondersteuning nodig. Wanneer de naasten van die persoon, op welke manier dan ook, betrokken worden bij het zorgproces als mantelzorgers, dan wordt de zorg gedeeld.

Een steunend netwerk van naasten kan een duidelijk positief effect hebben op het verloop van professionele begeleiding of behandeling. Aandacht voor het netwerk betekent dus aandacht voor een psychisch kwetsbaar persoon. Een win-win-winsituatie voor de zorgvrager, de naaste én de professional.

Onderzoek voor betere ondersteuning
De gemeente Zwijndrecht hecht belang aan goede ondersteuning van mensen met GGZ problematiek en hun naasten (mantelzorgers). Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften van naasten die zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Persona Julia
Het onderzoek bestond uit interviews met een tiental mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid (autisme, borderline, depressie, verslavingsproblematiek etc.). Deze verhalen hebben geleid tot een fictieve persoon, een mantelzorger die wij Julia hebben genoemd.

 

Trainingen

Training ‘Samenspel met de mantelzorger’ voor professionals

In deze training ga je vanuit je rol als professional bekijken hoe je het beste aan kunt sluiten bij de verschillende rollen van mantelzorgers. De geaccrediteerde training ‘Samenspel met de mantelzorger’ verhoogt je werkplezier en deskundigheid. Het draagt bij aan een betere samenwerking tussen jou en de mantelzorger. De training is voor professionals die in hun werk contact hebben met mantelzorgers, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, begeleiders, sociaal- en maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, wmo-consulenten, eerstelijn professionals o.a. POH’ers, huisartsen, sociale makelaars, buurtwerkers, interne begeleiders, casemanagers, zorgcoördinatoren en eventueel zorgmanagers en teamleiders. Deze training voor professionals duurt 2,5 uur en levert 3 accreditatiepunten op (SKJ-registerplein- V&V).

 

Training (H)erken de jonge mantelzorger

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een deel bewustwording: Wat maakt een jonge mantelzorger allemaal mee? Waar loopt hij tegen aan en waar heeft hij behoefte aan? Je krijgt instrumenten aangeboden die een hulpmiddel kunnen zijn in het contact met de jonge mantelzorger. De training is voor docenten, jongerenwerkers, jeugdwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders, leerplichtambtenaren, verpleegkundigen en kerkleiders. Deze training voor professionals duurt 2,5 uur en levert 3 accreditatiepunten op (SKJ- registerplein- V&V).

Op dit moment zijn er nog geen data bekend, houd de website en LinkedIn Meemantelzorg in de gaten.

 

Algemene aanmeldinfo trainingen:

 • aanmelden via info@meemantelzorg.nl onder vermelding van:
 • Welke training wil je volgen?
 • Welke datum:
 • je voorletters, achternaam, functie, organisatie waarvoor je werkt, e-mailadres en telefoonnummer

 

 

Beide trainingen zijn kosteloos voor professionals uit Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam.

 

MEE Mantelzorg is het regionale expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning. Wij zijn actief in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Zuid-Hollandse Eilanden

Huisarts of praktijkondersteuner

1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. Huisartsen en praktijkondersteuners spelen daarom een belangrijke rol in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers.

De Landelijke Huisartsen Vereniging ontwierp de Toolkit mantelzorg voor huisartsen. Hier vindt u o.a. een ‘praktijkkaart mantelzorgers’ en een ‘checklist mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg’. Maar ook informatie over kinderen en jongeren die jonge mantelzorger zijn. 

Wilt als huisarts of POH tips of meer informatie? Kijk dan op www.zorgvoorbeter.nl 

Wist u dat?
MEE Mantelzorg diverse cursussen of workshops aanbiedt. Bijvoorbeeld de cursus balans in zorg  of de Partnercursus autisme. Voor jonge mantelzorgers zijn er bijeenkomsten “Speciaal voor mij” voor kinderen en tieners.

Meer informatie? Of behoefte aan maatwerk?
Wilt u meer informatie, hulp bij mantelzorgbeleid of de trainingen Samenspel met mantelzorgers’ of (H) erken de jonge mantelzorger in uw praktijk? Meer weten over de mogelijkheden van een op maat gemaakte training? Neem contact op met MEE Mantelzorg en vraag naar de mogelijkheden.

Werkgevers

Eén op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: één op de vier. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Wettelijke regelingen en faciliteiten
Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden mantelzorgers gebruik van kunnen maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

 • Kortdurend en langdurend zorgverlof:
  Wanneer uw werknemer moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit hun sociale omgeving, kunnen zij gebruik maken van zorgverlof. Klik hier voor meer informatie.
 • Calamiteitenverlof:
  Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Ook in cao’s staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk beleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen. Het zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden. ‘Het heeft ons niks gekost, maar wel veel opgeleverd’

Aanbod
MEE Mantelzorg biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie? Hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? Is het thema bekend bij collega’s?
 • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid etc. wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via jeanet.vanlieshout@meeplus.nl of 06-30728381.

Kijk ook eens op www.mantelzorgpower.nl  en www.werkenmantelzorg.nl.

Beleidsmedewerkers

Hoe krijgt u als beleidsadviseur zaken binnen uw gemeente geregeld die voor mantelzorgers belangrijk zijn? Met de digitale Woudlopersgids informele zorg van Movisie kunnen beleidsmedewerkers informele zorg zich nu een weg banen door het woud van de mantelzorg. 
Woudlopersgids Informele zorg voor gemeenten | Movisie

Thuiszorgmedewerker

Iedereen die werkt in een thuiszorgteam, zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden, krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op. Het zorgt echter regelmatig ook voor dilemma’s, bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy.

De ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Meer nadruk ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen de cliënt om het thuis vol te houden en een leven te leiden dat prettig en zinvol is. Daarbij is het belangrijk samen te werken met mantelzorgers. Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen en zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Voor thuiszorgteams verzorgt MEE Mantelzorg trainingen Samenspel met mantelzorgers. Kijk hier voor meer informatie.

Docenten

In een klas van 30 leerlingen zitten er gemiddeld 6 die thuis helpen zorgen voor een ziek of beperkt gezinslid. Hierdoor is er soms minder tijd voor vrienden, sport of huiswerk. Voor een leerkracht kan het prettig zijn om te weten dat er een kind of jongere met zorgtaken in de klas zit. Dan kan er rekening worden gehouden met de situatie. En voor het kind of de jongere zelf is extra begrip prettig. 

Een jonge mantelzorger is een kind of jongere tot 25 jaar die opgroeit met een familielid dat langdurig ziek of verslaafd is, of een fysieke/verstandelijke beperking heeft. Hij/zij maakt zich zorgen over het zieke gezinslid,helpt vaak mee in huis of in de verzorging van ouder, broer of zus en/of ervaart soms zelf een tekort aan zorg van de ouders.

Sommige jonge mantelzorgers worden te lang belast of overvraagt. Ze krijgen verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd. Met de volgende risico’s:

 • Lagere schoolprestaties of schooluitval
 • Opgroei- en opvoedproblemen
 • Psycho-sociale problemen

Veel jonge mantelzorgers praten liever niet over hun zorgen. Dit kan zijn omdat zij loyaal zijn aan hun ouders en niet voor nog meer problemen willen zorgen. 

Waaraan herken je overbelasting?

 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Veel geoorloofd en ongeoorloofd verzuim
 • Dalende schoolprestaties
 • Negatief gedrag
 • Somberheid
 • Teruggetrokken gedrag

Wanneer de signalen van (over)belasting onopgemerkt blijven, is de kans groot dat bij deze jongeren ernstige problemen ontstaan. Daarom is het van groot belang alert te zijn op de signalen van belasting of ontregeling. 

Wat kunt u doen?

 • Bied een luisterend oor
 • Moedig het kind / de jongere aan om over hun zorgen te praten
 • Maak afspraken of pas regels eventueel aan
 • Bespreek het onderwerp met de klas.
 • Probeer te achterhalen of mantelzorg de reden is van slechtere schoolprestaties
 •     Verwijs de jongere naar MEE Mantelzorg voor hulp in de thuissituatie. 

Wat doet MEE?
MEE Mantelzorg kan u ondersteunen bij het omgaan met jonge mantelzorgers. Zo geven wij gastlessen op scholen. Voor jonge mantelzorgers organiseren wij meerdere keren per jaar de Brussencursus of bijeenkomsten met andere jonge mantelzorgers. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vrijwilliger inzetten

Zorgt u voor uw moeder, maar kunt u niet met haar mee naar de tandarts? Zoekt u iemand die regelmatig samen met uw kind met een beperking gaat zwemmen, zodat u even tijd heeft voor uzelf? Of zorgt u voor uw partner die niet alleen thuis kan zijn en u wilt toch graag uw schildercursus blijven volgen? 

Als u intensief voor een ander zorgt, kan het fijn zijn om er een keertje tussenuit te gaan om even op adem te komen. Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op een vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen u als mantelzorger ondersteunen in de zorg of de zorg even van u overnemen.  Samen met de vrijwilligersconsulent kunt u bespreken op welke manier de vrijwilliger u zou kunnen ondersteunen op basis van uw hulpvraag en zorgsituatie. 

Voorbeelden van wat een vrijwilliger u kan bieden zijn:

 • Activiteiten ondernemen als wandelen, zwemmen, fietsen of winkelen
 • Oppassen of de zorg overnemen als u even weg wilt
 • Vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis
 • Ondersteuning in regelzaken
 • Oppassen bij en spelen met een kind met een beperking of chronische ziekte 
 • Bezoeken van een oudere met dementie (partner heeft even tijd voor zichzelf)

Zoekt u een vrijwilliger die u kan helpen en/of ondersteunen? Neem contact met ons op via t. 078- 206 32 02 of stuur een mailtje naar Info@meemantelzorg.nl.

Hulp geven

Wij zoeken jou…!

… om mensen te helpen, die thuis zorgen voor iemand met een beperking een chronische ziekte, een beperking of een psychische kwetsbaarheid..

MEE Mantelzorg zoekt enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die mantelzorgers willen ondersteunen. Mantelzorgers zijn een partner, ouder of familielid die zorgen voor iemand met een beperking, psychische kwetsbaarheid of een chronische ziekte. Als vrijwilliger bent u er voor iemand die zorg nodig heeft, zodat de mantelzorger even op adem komen. Het heet dan ook respijtvrijwilliger. Het kan gaan om ouderen, jongeren of kinderen die zorg nodig hebben.

Bekijk de flyer voor meer informatie of neem met ons contact op. 

Cursus deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers
Doet u vrijwilligerswerk bij een zorg- of welzijnsinstelling of ondersteunt u een mantelzorger? Bent u een maatje voor een kwetsbare burger? Dan is deze cursus voor vrijwilligers in zorg en welzijn wellicht interessant voor u.